Trainingen en opleidingen

De ruimtelijke wet- en regelgeving zijn momenteel erg in beweging en zal uiteindelijk nieuwe termen en nieuwe werkwijzen bij gemeenten en ontwikkelaars gaan opleveren. Het is goed om op de hoogte te blijven van deze veranderingen en een beeld te vormen van de kansen die dit biedt. Om die reden verzorgen wij (in company) trainingen en opleidingen op ruimtelijk ordeningsterrein.

Optimaal rendement behalen uit uw training of opleiding

Hans Vegter is een ervaren trainer die met name kijkt naar de praktische toepassing van de actuele wet- en regelgeving. Zo wordt aan de hand van casusposities een licht geworpen op de veranderingen in de wet- en regelgeving en gekeken naar de gevolgen die dit heeft voor uw werk. In kleine groepen, waarbij gestreefd wordt naar een mix van overheidpersoneel en ontwikkelaars, wordt veel ruimte geboden om te sparren.

Actuele onderwerpen zijn:
- Algemene wet bestuursrecht 
- Wet ruimtelijke ordening en
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Voor medewerkers die 'nieuw' zijn in het vakgebied van het ruimtelijk ordeningsrecht worden opleidingen verzorgd. Zo kunnen zij deelnemen aan een vijfdaagse opleiding waarin alle aspecten van ruimtelijke wet- en regelgeving en hun praktische uitwerking aan de orde komen. Hier wordt niet alleen ingegaan op de Algemene wet bestuursrecht, de Wet ruimtelijke ordening of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, maar wordt veel breder gekeken en komen ook wetten als de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet, Huisvestingswet, Bodemwetgeving en Wet milieubeheer aan de orde. In deze opleiding wordt ook gekeken naar actuele jurisprudentie en is er voldoende ruimte voor discussie.

Voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de contractvorming en het contractbeheer is een tweedaagse opleiding ontwikkeld waarin alle aspecten uit de boeken 3, 6 en 7 BW die van belang zijn voor het ontwikkelen van contracten en het afdwingen van contractuele afspraken aan de orde komen. In deze opleiding wordt niet alleen gekeken naar wettelijke kaders en de contractsvrijheden, maar wordt ook geleerd hoe een goed contract moet worden opgebouwd.    


    2009 mr.J.G.A.Vegter